Home

Jézus szent arcának rózsafüzére

Rózsafüzér-litánia-kilence

Szent Arc rózsafüzér (öttizedes) FELÉPÍTÉSE: Kereszt Bevezetés (1+3 szem) 5 tized (5-ször 1+10 szem) A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA: (keddenként, különösen húshagyó kedden) Keresztvetés Keresztre: 1 Hiszekegy Bevezetés: Nagy (önálló) szemre: 1 Miatyánk 1. kis szemre: 1 Üdvözlégy + titok: aki önuralomra tanítson 2. kis szemre: 1 Üdvözlég Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádásra méltó Isten-arc, dicsőség neked, most és mindörökké! Amen. Befejezés: Örök Atya! Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát Szent Neved dicsőségére és XY lelkének üdvére. Áme Jézus Szent Arca, a Táborhegyen színében elváltozott, dicsfényben ragyogó Isten-Arc: Dicsőség Neked, Istenünk! ha méltóképpen tiszteljük Fiad Arcának képét. Az Ô Szent Arcában, mint tükörben végtelenül Szent Arcodat látjuk, mert az Arc a lélek tükre és a Ti Lelketek egy Krisztus arcának szemlélése nem állhat meg a Megfeszítettnél. Ő a Föltámadott! (Novo Millennio Ineunte 20.) A rózsafüzér kezdettől fogva kifejezi ezt a hitigazságot, amikor a hívőt arra készteti, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére. (Rosarium Virginis Mariae 23. Urunk 17 ígéretet adott azoknak, akik imádkozzák a Szent Sebek Rózsafüzért

Rózsafűzére

Imák JÉZUS Szent Sebeihez; Imák JÉZUS Szent Vérének tiszteletére; JÉZUS Szent ARCÁNAK tisztelete; ImákJÉZUS Szent Nevének tiszteletére; Imák JÉZUS Szent Szívéhez; Imák MÁRIA Szent Szívéhez; Imák SZŰZ MÁRIÁHOZ; Imák a SZENTHÁROMSÁG-hoz; Fontos ájtatosságok; Első pénteki kilenced; Első szombati kilenced; Ájtatosság 12-ről 13-r Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk Keresztre feszíttetett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. (Lk 2,41-52) CSEND A tized rózsafüzér elimádkozása: Miatyánk Üdvözlégy Mária -akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál Dicsőség KÖNYÖRGÉS: Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent

Jézus szent arca a katolikus hagyomány szerint Isten megtestesült fiának, a názáreti Jézusnak emberi arca, az isteni lényeg képmása. A legenda szerint Jézus megcsúfolása után, miután arcát ököllel ütötték, leköpdösték, fejét tövissel megkoronázták, a keresztet vivő Krisztushoz odaszaladt egy asszony, és kendőjével letörölte a véres verítékkel borított. Kedves Szent Rita! Téged szíved arra ösztökélt, hogy egész életedet szüzességben Istennek szenteld a kolostorban. Isten azt akarta, hogy előbb házasságban élj, és férjed, valamint gyermekeid lelkét megmentsd az örökkévalóság számára. Te Isten szent akaratát követted, és a házasságban kapott feladatokat teljesítetted

Rózsafüzér. A rózsafüzér, ha a maga teljes jelentését újra fölfedezzük, a keresztény élet szívéhez visz közelebb, s rendszeres és termékeny spirituálist és nevelő alkalmat kínál a személyes szemlélődéshez, Isten népének formálásához és az új evangelizációhoz. (II. János Pál, Rosarium Virginis Mariae 3. Szent Gaetano Catanoso atya életrajza, röviden, magyarul. Képek AZ 5tizenkettedes rózsafüzérről. Jézus Szent Arcának Felajánlása az Atyána A Szent Kereszt felmagaszalásának az ünnepén tízen újították meg három év elteltével a Szent Vérnek való odaszentelődésüket. Ennek a szertartása a Szent vér imakönyv (Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága) utolsó kiadásába került bele Jelen volt még Szent Édesanyátok, a családok Édesanyja, Szent József, Galgóczi Erzsébet, Natália nővér, Mindszenty bíboros-hercegprímás, Szent István királyotok, a szentek közössége, a Szent Angyalok kilenc karának sokasága. Boldog hálaadással borultak le lábaim elé, hálát adva ezért az alkalomért Jézus neve Az Üdvözlégy súlypontja, mintegy fordulópont a két rész között: Jézus neve. Olykor, ha sietve imádkozzuk, ez a súlypont eltűnik, s vele együtt elvész a kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával, amelyikről éppen elmélkedünk

4. Dicsőséges rózsafüzér - Megáll

 1. t új és hathatós fegyvert adta át neki a rózsafüzért. 14. századi feljegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a tíz Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus.
 2. A Jézus Szent Arca egy címet bizonyos képeket, amelyek bizonyos katolikusok úgy vélik, hogy csodával határos módon kialakított reprezentációk az arc Jézus Krisztus .A torinói lepelből kapott kép egy bizonyos éremmel társul, amelyet egyes római katolikusok viseltek, és egyben a Krisztus iránti katolikus odaadás is.. Az évszázadok során Krisztushoz kapcsolódó.
 3. Minden Szentek RózsafüzéreRózsafüzér Szent József tiszteletéreRÓZSAFÜZÉR SZENT ANNA tiszteletére vagyis Szent...Rózsafüzér a szent Őrangyalhoz.Rózsafüzér a szent Angyalok tiszteletéreAngyali korona vagy Szent Mihály arkangyal tisztel...Örökös rózsafüzérRózsafüzér a boldogságos Szűz Mária hét örömér...Szűz Mária hét örömeiről
 4. t Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most,
 5. A rózsafüzér az Evangélium rövid összefoglalása 18. Krisztus arcának szemlélésére csak úgy juthatunk el, ha a Szentlélekben hallgatjuk az Atya szavát, mert nem ismeri senki a Fiút, csak az Atya (Mt 11,27).Fülöp Cézareája közelében Péter vallomása hallatára Jézus megjelöli a forrást, ahonnan lényének világos felismerése ered: Nem a test és a vér.
 6. t új és hathatós fegyvert adta át neki a rózsafüzért. XIV. századi följegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a tíz Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus.

A hagyomány egy másik ága szerint a rózsafüzért örmény keresztények használtak először, valószínűleg a Jézus-ima imádkozására. Amikor a muszlimok meghódították az örményeket, átvették tőlük a rózsafüzér gyakorlatát Allah nevének és dicsőségének ismételgetésére. Európában a 11. században az 50, 100, 150. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteireAz örvendetes olvasó titkai (hétfőn és szombaton)1. Akit. Sok ilyen speciális rózsafüzér létezik. A kiállításon is látható például a Hét fájdalmú Szűzanya rózsafüzére, melynek keresztjén a szent Fia keresztje tövében álló Mária is ott van, Szent Rita-, Pio atya vagy A magyarság öt-seb-titka rózsafüzér. Ez utóbbiról néhány szó E napon Jézus emberi testében, még a feltámadás előtt való isteni dicsőségének felragyogását ünnepeljük. Az esemény a Tábor hegyén történt, a Szentírás a színeváltozást nem Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként írja le (Mk 9,2-7; Mt 17,1-9; Lk 9,28-36; 2Pt. Szent Domonkos az albigensek ellen segítséget kért a Szűzanyától, aki mint új és hathatós fegyvert adta át neki a rózsafüzért. 14. századi följegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a tíz Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus.

II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről (2002) BEVEZETÉS. 1. A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával. [] A rózsafüzér Mária tapasztalásából kiindulva kifejezetten szemlélődő imádság. []Szemlélődés nélkül a rózsafüzér lélektelen test, s mondása azzal a kockázattal jár, hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, és ellentmond Jézus A Szent Fiam érdemeivel egyesített virrasztó imádság és az én Szeretetlángom fényétől megvakul a sátán (1965. július 9. - III/236). A betegség elfogadása és felajánlása Jézus szavai: A betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repülhetnek Hozzám URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA A nándorfehévári győzelem emlékére elrendelt ünnep augusztus 6-án. A szír,bizánci, kopt rítusok is ekkkor ünneplik, az örmények, az ezt követő vasárnapon. A színeváltozás (görögül metamorphószisz, latinul transfiguratio) Jézus isteni dicsőségének felragyogása emberi testében még a feltámadás előtt a Tábor hegyén, a kenózisz párja

Minthogy Szent József nem ment azonnal a mennyekbe, mivel Jézus még nem nyitotta meg, hanem a poklok tornácába, az atyákhoz szállott le, a haldoklók és a purgatóriumi lelkek javára igen hathatós ájtatosság, ha felajánljuk az Istennek azt a megnyugvást, melyet Szent József akkor tanúsított, amikor meg kellett halnia és. Krisztus arcának szemlélésére csak úgy juthatunk el, ha a Szentlélekben hallgatjuk az Atya szavát, mert nem ismeri senki a Fiút, csak az Atya (Mt 11,27). Fülöp Cézareája közelében Péter vallomása hallatára Jézus megjelöli a forrást, ahonna Krisztus arcának szemlélésére csak úgy juthatunk el, ha a Szentlélekben hallgatjuk az Atya szavát, mert nem ismeri senki a Fiút, csak az Atya (Mt 11,27).Fülöp Cézareája közelében Péter vallomása hallatára Jézus megjelöli a forrást, ahonnan lényének világos felismerése ered: Nem a test és a vér A Szent Arc tisztelete nemcsak a halotti Arcra, hanem a kereszthalál előtti Jézus és a feltámadt Krisztus Arcának tiszteletére is vonatkozik. Nem is a turini leplen levő kép felfedezésével kezdődött a Szent Arc tisztelete, hanem sokkal korábban Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi lény, sőt arra, hogy ő az Emberfia, aki égi magasságokba emelkedik. Annak ellenére, hogy Krisztus Jahve szolgájának útjára, nem pedig a győzelmes király útjára lép, ő az Isten Fia, akinek kijár az isteni dicsőség. 2

A tizedek előtt elmondott, vagy a magyar nyelvben a tizedekben lévő, minden Üdvözlégyben, a JÉZUS neve után belefűzött megfelelő titko n , vagyis az emlitett tizednek megfelelő titkon elmélkedünk, az annak megfelelő tized előtt, tehát, vagy a megfelelő tized mondása közben. Minden nap, az illető napnak, vagy éppen, időszaknak(böjtnek, ünnepnek, stb.), megfelelő. Vedd a fátyolt és a szent ruhát, Istennek szenteltséged jelét, és soha ne feledd: Krisztushoz tartozol, hogy egyedül Őt szolgáld és testét, ami az Egyház. Anna Maria Canopi OSB Királyi fejék. A Mater Ecclesiae apátság (Lago d'Orta) alapítónője megmagyarázza a szerzetesi fátyol JÉZUS SZENT ARCÁNAK TISZTELETE ígéretekkel. Szent Sebek rózsafüzére és a 17 hozzá fűzött ígéret Create. Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business. For Hire. Post jobs, find pros, and collaborate commission-free in our professional marketplace. Enterprise Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre! Oltalmazd meg őket! Add, hogy családjaikban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak Szent Bonaventura püspök ~ Jézus Krisztus ismeretéből ered az egész Szentírás megértése Szent Bonaventura püspök és egyháztanító ~ július 15. Szent Bonaventura püspök és egyháztanító ~ ünnepe július 15

1945-ben egy tekercset fedeztek fel Nag Hamadiban, amit Az élő Jézus titkos mondásai-nak mondanak. A tekercsről, Szent Tamás Evangéliumáról világszerte úgy tartják a tudósok, hogy ez a birtokunkban levő legközelebbi feljegyzés a történelmi Jézus szavairó Jézus szent vére,melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá Európa és a tíz szarv ma Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt Meglátja szavaim hatalmát e világ! 2010. 09. 20. Gyermekem! Szólítalak téged. Keresed vezetésemet. Aki Tőlem vár választ, csakis a szeretet, a szív szavát választhatja. Bízzál a legbensőben! A világ jelenlegi állapota válságos! Még nincs a nyilvánosság elé tárva ennek mélysége. Vártam, gyermekeimre vártam, hogy jöjjenek, Hozzám jöjjenek valamennyien Csodaszép írás a Pünkösdről. Voltaképpen fájdalmas dolog, hogy a legtöbb ember nem tudja többé, hogy mi a pünkösd. Ennek az ünnepnek a lelke teljesen idegen lett számára. Még katolikusok közt is akad, aki a karácsonyt valahogy csak érti, a húsvétot is, de a pünkösd tartalma hétpecsétes könyv neki. Pedig éppen a.

1. Az Irgalmas Jézus Képe - melyet Szent Fausztina látomásai alapján festettek meg. 2. Az Irgalmasság ünnepe - húsvét második vasárnapja. 3. Az Irgalmasság rózsafüzére. 4. Az Irgalmasság órája - Jézus halálának órája, délután 3 óra, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára (Napló 1572. 1. A keresztre egy *Apostoli hitvallást mondunk. 2. Az első nagy szemre egy Miatyánkot. 3. Az ezt követő 3 kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, Jézus neve után a következő betoldásokkal . A rózsafüzér ereje - Magyar Kurír - Új Emb Nem egyből, hanem fokozatosan. Az imádság lényege, hogy teljesen Isten rendelkezésére bocsátom magam. Elengedem vágyaimat, akaratomat, kiüresítem magamból a képeket, gondolatokat és átadom magam a jelenlétnek. Ez nem rendkívüli látomás vagy csoda, hanem a szemlélődés gyümölcse lesz. Jézus arcának ragyogása átragad ránk ISTEN IRGALMAS SZERETETE MINDENNAPI ÉLETÜNKBEN Ez a honlap azért kelt életre, hogy élő valóságként bemutassa: hogyan mutatkozik meg az Isteni Irgalmasság, Szeretet, és azon keresztül az Úr Jézus vezetése ma, a mindennapjainkban. JÉZUSOM, BÍZOM BENNED! M. Gulyás Mári

szent sebek rózsafüzére - Metropolit

Krisztussal a keresztet: JÉZUS SZENT ARCÁNAK TISZTELET

 1. Kivételt képező témakörök, eredeti címmel és közel teljes kidolgozottsággal: az Oltáriszentség, Jézus Szent Szíve, Május Királynője (bár a Május Királynőjéről szóló (98-100.) kötetek belső szerkesztettsége kérdéses)
 2. Élete *Firenze, 1515. július 21. +Róma, 1595. május 26. Fülöp édesapja kis jegyző és alkimista volt Firenzében. Amikor Fülöp öt éves volt, me..
 3. A szent helyen az egyikhez tartozó szerzetes most püföli seprűvel a másik szerzet képviselőjét, mert az átlépte a vonalat, avagy csak átsöpört rajta egy rágópapírt. Édes Jézusom, hát hogyan bírod elviselni az embereket? Shalom... inti felém válaszul a rózsaablakon beszűrődő fénysugár. Éppen Jézus alakján át
 4. d voltaire-iánusok

Jézus Öt Szent Sebének rózsafüzére - Csanádi Kegytárgybolt

Ma fájdalmam még nagyobb, mint keresztre feszítésemkor volt. 2011. április 13. szerda; 23:00 Kérlek benneteket, a böjt ideje alatt emlékezzetek a Passiómra, áldo 10 posts published by andrelowoa during January 2010. 2009. december 11-én hajnalban nagy esemény köszöntött az egyiptomiakra a híres gízai térségben (Kairó), a Nílus egyik szigetén El-Waraq-ban megjelent a Boldogságos Szent Szűz Közben a sekrestyés előveszi a legszebb ministránsruhákat, mert hamarosan kezdődik a szentmise. Ők nyolcan ministrálnak. Áldozáskor mindnyájan magukhoz veszik az erősek kenyerét, Jézus szent testét. Krisztus teste! - Ezekkel a szavakkal teszi a tiszta gyermekajkakra a püspök a Legszentebbet Domain isten kulcsszóra releváns kivonat Kapcsolódó kifejezések Egyéb kifejezések a honlapról; 1000evestemplom.hu: Ha mély megélések után vágyódsz Istennel, vagy cs Az egyik legnyomósabb okot a szigorú titoktartás szükségességére maga Jézus adta meg, ha az ember hihet Máténak. Ugyanis a Mesterrel egyenesen ezeket a szavakat mondatja: Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. A legnagyobb morális erőnk nagyapánk rózsafüzére és imakönyve lesz. fekszik. Így a diadalmasan körbeforduló fiú arcának másik felét is látja. Szent, mert a Legfőbb. A szent tárgy mellett finom dohány is volt a csomagban. A harcos félrefordította a fejét, és a sátor falán vibráló árnyékokat figyelte, míg a sámán megtömte a pipát. Sebzett Medve egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy az ő személyét érheti ilyen megtiszteltetés

Jézus Szent Arcának tisztelete - mlap

A Rózsafüzér titkai - kattima

Jézus szent arca - Holy Face of Jesus - xcv

 1. Ha többről tudomásotok van, és ha fontosnak gondoljátok
 2. Ave Maria közösség oldala - G-Portá
 3. Egri Főegyházmegy
 4. Mária iskolája, október imádsága: a rózsafüzér - Magyar
 5. A rózsafüzér egy utazás, amely megváltoztatja az életedet

Rózsafüzér Társula

 1. Philoméla (Φιλομήλα): A rózsafüzér (szentolvasó) imádkozása 5
 2. Közösség: Augusztus 6
 3. Mária iskolája, október imádsága: a rózsafüzé

Rosarium Virginis Mariae - karizmatikus

 1. Mennyei ígéretek Mária század
 2. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - augusztus 6
 3. Római Katoliku
 4. Rózsafüzér képek - a rózsafüzér (latinul rosarium, más
 5. GONDOLATAIM ÉLETRŐL - HITRŐL ÉS SZERETETRŐL: június 201
 6. Urunk színeváltozása Budaörsi Római Katolikus Egyházközsé

Video: Mihai bácsi - Unchiul Miha